دانشگاه علوم پزشکی ایران مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧ Iran
صفحه اصلي > اداره دانش آموختگان > تعاریف 

امور خوابگاه ها
اداره تغذیه
پرتال صندوق رفاه دانشجویان

بازديدکنندگان اين صفحه :  784
بازديدکنندگان امروز :  186
کل بازديدکنندگان :  246013
بازديدکنندگان آنلاين :  8
زمان بارگزاري صفحه :0.4850    ثانیه
       تعاریف

دانش آموخته به فردي اطلاق مي شود كه برابر ضوابط اعلام شده جهت تحصيل در مراكز آموزش عالي پذيرفته شده و دوره تحصيلي را به طور كامل و براساس موارد مندرج در آئين نامه هاي آموزشي در مدت مجاز سنوات تحصيلي با موفقيت به پايان رسانده باشد.

 

 تاريخ دانش آموختگي: روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد مربوطه به اداره آموزش دانشکده تحويل گردد. بديهي است در رابطه با مقاطع تحصيلي كه شركت و قبولي در امتحانات نهايي پايان دوره ونيز نگارش، ارائه و دفاع از رساله پايان تحصيلات ضروري است، مبناي فراغت از تحصيل طي مراحل فوق خواهد بود. درمورد مقاطع تخصصي از بين تاريخ هاي پايان دوره شركت و قبولي در امتحان گواهينامه (پره بورد) تاريخ دفاع پايان نامه (بر اساس تاخر زماني) به منزله  تاريخ فارغ التحصيلي مي باشد. باستناد قانون تامين  وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، كليه دانش آموختگان مكلفند پس از اتمام تحصيلات خود به منظور اداي دين، به تناسب مدت تحصيلات خود در مناطق مورد نياز كشور خدمت نمايندكه كليه تعهدات وخدمات قانوني واستخدامي براساس سهميه ثبت نامي محاسبه مي گردد.

 

انواع سهميه ها وميزان تعهدات:

 1-سهميه منطقه يك، آزاد، رزمندگان، شاهد- برابر مدت تحصيل مي توانند تعهدات خود را در هر منطقه از كشور انجام دهند.

2-سهميه مناطق دو و سه، چهار و پنج، عشاير بومي ومناطق محروم- دوبرابر مدت تحصيل متعهد خدمت مي باشند  كه مي بايست نيمي از آنرا درهمان منطقه ثبت نامي بگذرانند.

3-پذيرفته شدگان دوره هاي شبانه- سهميه هاي مناطق 2 و3 يك برابر مدت تحصيل متعهد خدمت ميباشند ،  منطقه  1 ، شاهد ، رزمندگان وسهميه آزاد تعهد خدمتي ندارند. لازم به ذكر است رشته هاي مشمول طرح نيروي انساني الزامآ خدمات مذكور را انجام ميدهند وصرفآاز انجام تعهدات منطقه اي معاف مي باشند.

 

تعهدات دانش آموختگان

اين تعهدات بطور كلي دو نوع مي باشد . 1- تعهدات آموزش رايگان 2-تعهدات خاص(محضري)

1- تعهدات آموزش رايگان

اين تعهدات با توجه به سهميه قبولي ويا ثبت نامي ،ميزان بهره مندي از آموزش رايگان ،دوره تحصيلي دانش آموخته (روزانه يا شبانه) وپرداخت شهريه وهزينه هاي تحصيلي محاسبه ميشود كه در دستور العمل صدور مجوز (در ذيل) به طور كامل ذكر شده است.

2- تعهدات خاص(محضري)

علاوه بر تعهدات ياد شده (تعهدات آموزش رايگان ومنطقه اي) در هنگام ثبت نام بر اساس رشته ،مقطع ومحل تحصيل از برخي پذيرفته شدگان تعهدات محضري اخذ ميشود كه اين نوع تعهدات غالبآ مربوط به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي ودرمواردي مربوط به ساير ارگانها و سازمانها مي باشد.

 

تائيديه تحصيلي

بيان كننده وضعيت تحصيلي وتعهدات دانش آموخته است كه به صورت محرمانه به مراكز وموسسات ذيربط ارسال مي شود ،تا از مزاياي قانوني آن بهره مند گردد. لازم به ذكر است ،شرط اصلي صدور تائيديه تحصيلي هماهنگي تعهدات خاص وتعهدات منطقه اي، با محل به كارگيري دانش آموخته مي باشد. تاييديه تحصيلي بر اساس درخواست موسسات وسازمانهاي رسمي ويا خصوصي مجاز صادر مي گرددوذكر نام موسسه درخواست كننده تاييديه تحصيلي  الزاميست.

مدارك لازم جهت صدور تائيديه تحصيلي :

1-     درخواست رسمي از محل تقاضاكننده

2- تصوير انجام/معافيت از طرح نيروي انساني براي رشته هاي طرح اجباري (پزشكي،راديولوژي،علوم آزمايشگاهي، هوشبري، پرستاري، اتاق عمل)

3-     تصوير پروانه دائم براي رشته هاي  پروانه دار(پزشكي،مامائي)

4-     تصوير معرفي/ اتمام تعهدات ضريب كا جهت رشته هاي تخصصي. 

 

گواهي فراغت از تحصيل وريزنمرات جهت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر

ارسال گواهي فراغت از تحصيل وريزنمرات  باقيد كليه تعهدات به صورت محرمانه با در خواست  دانشگاه فعلي محل تحصيل دانش آموختگاني كه در مقاطع بالاتر رشته هاي مرتبط (علوم پزشكي وپيراپزشكي) پذيرفته شده اند بلا مانع ميباشد.

با وصول در خواست  دانشگاه فعلي محل تحصيل دانش آموختگاني كه در مقاطع بالاتر رشته هاي  غيرمرتبط پذيرفته شده اند،در صورت ارائه گواهي مبني بر انجام /معافيت از طرح براي رشته هاي طرح اجباري(پزشكي ،راديولوژي ، علوم آزمايشگاهي، پرستاري ،اتاق عمل ،هوشبري) و تسويه حساب صندوق رفاه ارسال تاييديه مقاطع بالاتر بلا مانع مي باشد.

 

IUMS IS ACCREDITED BYASIC |SAWEB| SITE MAP @2015 ALL RIGHTS RESERVED|WWW.IUMS.AC.IR